Dokumenty Papieskie

Niektóre dokumenty św. Jana Pawła II:

Encykliki:
„Redemptor hominis” (1979) - u początku swej papieskiej posługi,
„Dives in Misericordia” (1980) - o Bożym Miłosierdziu,
„Laborem exercens” (1981) - o pracy ludzkiej,
„Redemptoris Mater” (1987) - o błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła,
„Veritatis splendor” (1993) - o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła,
„Evangelium vitae” (1995) - o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego,
„Fides et ratio” (1998) - o relacjach między wiarą a rozumem,
„Ecclesia de Eucharistia” (2003) - o Euchatystii w życiu Kościoła,

 

Adhortacje apostolskie:
„Catechesi tradendae” (1979) - o katechizacji w naszych czasach,
„Familiaris consortio” (1981) - o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym,
„Reconciliatio et paenitentia (1984) - o pojednaniu i pokucie w dzisiejszym posłannictwie Kościoła,
„Christifideles laici” (1988) - o powołaniu i misji świeckich w Kościele i świecie,
„Pastores dabo vobis” (1992) - o formacji kapłanów we współczesnym świecie,
„Ecclesia in Europa” (2003) - żyjący w Kościele Jezus Chrystus nadzieją dla Europy,

 

Listy apostolskie:
„Salvifici doloris” (1984) - o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia,
„Mulieris dignitatem” (1988) - o godności i powołaniu kobiety,
„Gratissimam sane” (1994) - z okazji Roku Rodziny 1994,
„Tertio millennio adveniente” (1994) - w związku z przygotowaniem Jubileuszu Roku 2000,
„Tra pochi giorno” (1994) - do dzieci w Roku Rodziny,
„Dies Domini” (1998) - o świętowaniu niedzieli,
„Do artystów” (1999) - o relacji artystów do wartości, Słowa Wcielonego i Kościoła,
„Do moich Braci i Sióstr – w podeszłym wieku” (1999) - do osób w podeszłym wieku,
„Novo millennio ineunte” (2001) - na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000,
„Rosarium Virginis Mariae” (2002) - o Różańcu św.,
„Mane nobiscum domine” (2004) - na Rok Eucharystii: X.2004-X.2005,

 

Orędzia Ojca świętego:
„Misja Kościoła w erze komputerów” - na XXIV Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 1990,
„Telewizja w rodzinie: kryterium właściwego wyboru programów - na XXIV Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 1994,
„Internet: nowe forum głoszenia Ewangelii” - na XXXVI Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2002,
„Poszanowanie praw człowieka warunkiem prawdziwego pokoju” - na XXXII Światowy Dzień Pokoju 1.01.1999,
„Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” - na Światowy Dzień Pokoju 1.01 2005,
„Bóg objawia swą miłość w Sercu Jezusa” - na stulecie poświęcenia ludzkości Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 1999,
„Wszyscy jesteśmy wezwani do budowania Królestwa Ojca” - na Światowy Dzień Misyjny 1999,
„Kontemplacja Jezusa warunkiem skutecznego głoszenia Ewangelii” - na Światowy Dzień Misyjny 2001,
„Chrystus przemienia cierpienie w źródło łaski i życia” - na XI Światowy Dzień Chorego 2003,
„Powołani, by wypłunąć na głębię” - na XLII Światowy Dzień Modlitw o Powołania 2005,
„Przybyliśmy oddać Mu pokłon” - na XX Światowy Dzień Młodzieży 2005.

Niektóre dokumenty papieża Benedykta XVI :

Homilia inauguracyjna (24.04.2005),
Encyklika „Deus caritas est” (25.12.2005) -  o miłości chrześcijańskiej
Encyklika „Spe salvi”(30.11.2007) - o nadziei chrześcijańskiej

Niektóre dokumenty papieży XX wieku:

Leon XIII (1878-1903):
Encyklika „Graves et communi” (1901) - o demokracji chrześcijańskiej,
Encyklika „Mirae caritatis” (1902) - o Sakramencie Eucharystii,

Pius XI (1922-1939):
Encyklika „Casti connubi” (1930) - o małżeństwie chrześcijańskim,

Pius XII (1939-1958):
Encyklika „Haurietis aquas” (1955) - o kulcie Najświętszego Serca Pana Jezusa,

bł. Jan XXIII (1958-1963):
Encyklika „Mater et Magistra” (1961) - o współczesnych przemianach społecznych w świetle nauki chrześcijańskiej,
Encyklika „Pacem in terris” (1963) - o pokoju między wszystkimi narodami,

Paweł VI (1963-1978):
Encyklika „Mysterium fidei” (1965) - o Najświętszej Eucharystii i jej kulcie,
Encyklika „Humane vitae” (1968) - o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego,
Adhortacja apostolska „Signum magnum” (1967) - o chci i naśladowaniu Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła i wzoru wszystkich cnót,
Adhortacja apostolska „Evangelii nuntiandi” (1975) - o ewangelizacji w świecie współczesnym,